Občianske združenie Deti Slnka

Občianske združenie Deti Slnka realizuje Európsky projekt na elimináciu a prevenciu diskriminácie, čerpaný z operačného programu Ľudské zdroje. Pre viac informácií kliknite SEM.

Mgr. Katarína Kotradyová PhD., štatutárny zástupca

Občianske združenie Deti slnka je dobrovoľné, nepolitické a neziskové združenie občanov SR, ktorí sa chcú svojou prácou podieľať na odstránení rasovej nerovnosti, podpore sociálnej spravodlivosti a na podpore participatívnej demokracie. Občianske združenie Deti slnka vzniklo 4. 7. 2006 . V marci 2008 schválilo MV SR Dodatok č. 1. k stanovám občianskeho združenia Deti slnka, pričom sa cieľ a činnosť OZ rozšírila o sociálne poradenstvo. Od roku 2012 sa OZ Deti slnka zameriava výrazne na výkon špecializovaného sociálneho poradenstva.

OZ Deti slnka sa v rámci výkonu špecializovaného sociálneho poradenstva orientuje na marginalizované skupiny, ktoré sa z dôvodu nedostatočného vzdelania nedokážu uplatniť na trhu práce a občania nachádzajúci sa v hmotnej a sociálnej núdzi.

Činnosť OZ Deti slnka je preto zameraná na:

V súčasnej dobe sa OZ Deti slnka zameriava hlavne na výkon špecializovaného sociálneho poradenstva. Miestom výkonu špecializovaného sociálneho poradenstva sú:

OZ Deti slnka získalo v roku 2016 rozšírenú akreditáciu na výkon špecializovaného sociálneho poradenstva a to na tieto cieľové skupiny klientov:

PLÁN OPATRENÍ NA RIEŠENIE KRÍZOVEJ SITUÁCIE VYVOLANEJ PANDÉMIOU COVID-19

Web stánku vytvorilo ©OZ Deti Slnka, 2013. Ochrana osobných údajov