Názov projektu:

„Eliminácia a prevencia diskriminácie u rómskeho obyvateľstva prostredníctvom špecializovaných poradenských služieb“

Výzva: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

OZ deti slnka bolo v roku 2019 úspešné pri podávaní projektu „Eliminácia a prevencia diskriminácie u rómskeho obyvateľstva prostredníctvom špecializovaných poradenských služieb“ v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II.
Naším zámerom je nielen zvýšiť informovanosť o tejto závažnej problematike, ale priamo formou poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva pomôcť tejto marginalizovanej komunite pri riešení problémov vyplývajúcich práve z rôznych foriem diskriminácie. Našou cieľovou skupinou sú rómske ženy.


Názov prijímateľa: OZ Deti slnka
Názov projektu: „Eliminácia a prevencia diskriminácie u rómskeho obyvateľstva prostredníctvom špecializovaných poradenských služieb“
Výška NFP: 183 418,13 EUR (slovom: jednostoosemdesiattritisíc štyristo osemnásť eur a trinásť centov)
Typ projektu: Dopytovo orientovaný
Kód ITMS: 312041W798
Názov operačného programu: Ľudské zdroje
Miesto realizácie projektu: okres Spišská Nová Ves, okres Gelnica a okres Levoča
Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022
Riadiaci orgán: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Oznam - bližšie informácie o projekte - PDF súbor (odkaz)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Mgr. Katarína Kotradyová PhD.

Tlačové správy:
Tlačová správa z január 2023
Tlačová správa z februára 2022
Tlačová správa z mája 2020
Tlačová správa z augusta 2021

Verejné obstarávanie - Vyhlásenie
Výzva poskytovanie služieb ÚMP agenda
Príloha č. 1 Výzva ÚMP agenda
Výzva prenájom osobného mot. vozidla
Príloha č. 1 Výzva prenájom auta

Výstupom projektom bola aj vedecká monografia, s názvom Sociálne Poradenstvo ako nástroj riešenia sociálnej exklúzie v kontexte znevýhodnenia a diskriminácie pri uplatňovaní práva a právom chránených záujmov. Na tomto linku sa nachádza odkaz na obálku monografie.

Fotografie - odkaz


Publicita:
- Formulár príkladov dobrej praxe
- Publicita_Foto-1
- Publicita_Foto-2

www.esf.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk      www.ia.gov.sk

Web stánku vytvorilo ©OZ Deti Slnka, 2013. Ochrana osobných údajov